MŠ Smolkova
Praha 12 

Školní řád 


ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

I. Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Přijímání dětí do mateřské školy

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od dvou let, na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Kritéria a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice.

 

1.     Zřizovatel stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. O termínu zápisu do mateřské školy, jsou zákonní zástupci informováni včas, termíny jsou vyvěšeny na informačních tabulích v MŠ Smolkova, v ZŠ Smolkova, veřejně dostupných místech – vývěskách, na webových stránkách školy, na vstupních vchodových dveřích do hlavních pavilonů.

2.     Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče u zápisu. Obdrží také evidenční list dítěte. Tiskopisy vrátí v termínu řádně vyplněné k rukám zástupce ředitele pro mateřskou školu. Na evidenčním listě je povinen zákonný zástupce dítěte doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a o jeho řádném očkování. Povinnost očkování neplatí pro děti, které dovrší věku 5 let v daném školním roce a vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání.

3.     Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ve správním řízení ředitel školy a vydává do 30 dnů po zápisu ve správním řízení.

4.     Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování neplatí pro děti, které dovrší věku 5 let v daném školním roce a vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání.

5.     Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem povinné školní docházky.

6.     Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

7.     Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

8.     Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, se v mateřské škole vzdělávají povinně minimálně 4 hodiny denně (od 8:00 do 12:00 hodin). V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.

9.     Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání v alternativní podobě – individuální vzdělávání, mají možnost přezkoušení v mš v následující termíny: 15.11. 2023 od 8 hodin – řádný termín, 29.11. 2023 od 8 hodin – náhradní termín – 1. pololetí. 7.3. 2024 od 8 hodin - řádný termín, 21.3. 2024 od 8 hodin - náhradní termín – 2. pololetí.

10.  Pokud zákonní zástupci dítě řádně neomluví, nedostaví se k přezkoušení v daném termínu (v řádném, ani v náhradním, bez omluvy absence přezkoušení), bude individuální vzdělání ukončeno bez možnosti dalšího obnovení. Od následujícího dne, po datu přezkoušení v náhradním termínu, vzniká povinnost předškolního vzdělávání v denní formě. V případě, že zákonný zástupce dítě neomluví z docházky v mš, z termínu přezkušování dítěte v mš, má Základní škola a mateřská škola povinnost tuto skutečnost ohlásit příslušnému Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) v MČ P-12, které zahájí správní řízení.

11.  Přezkušování dětí v mš – individuální vzdělávání - zákonní zástupci dítěte přijdou s dítětem ve stanovený termín do mš, přinesou s sebou portfolio dítěte (veškeré výtvarné práce a výrobky dítěte, seznam literatury, které s dítětem čtou, další fotografický materiál dokumentující vzdělávání v alternativní podobě), které dokumentuje výchovně-vzdělávací proces v rodinném prostředí dítěte.

·       561/2004 Sb., §34a – Školský zákon – Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

·       561/2004 Sb., §34b – Školský zákon – Individuální vzdělávání dítěte

12.  Děti musí povinně plnit předškolní vzdělávání – musí chodit do MŠ – poslední rok před nástupem do ZŠ na 4 hodiny denně, nebo se musí nahlásit k individuálnímu vzdělávání ve spádové mš.

13.  Předškolní vzdělávání je zdarma – neplatí se školné

14.  Veškeré absence dítěte v povinném předškolním vzdělávání se hlásí max. do 3 dnů v MŠ – v případě, že dítě nebude omluveno do 3 dnů od vyzvání zákonných zástupců ředitelem školy, má MŠ povinnost tuto skutečnost nahlásit OSPODu.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ je možné plnit pouze způsobem:

1.) v mateřské škole (vedené v rejstříku škol a školských zařízení; vzdělávání probíhá buď pravidelnou docházkou, nebo individuálním vzděláváním)

2.) v přípravné třídě základní školy (pouze pokud mají děti povolen odklad povinné školní docházky a současně je předpoklad, že docházkou do přípravné třídy dojde k vyrovnání vývoje dítěte)

3.) vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

 

 

 

 

III. Evidence dítěte

Při zápisu do MŠ předají rodiče zástupci MŠ Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno:

·       jméno a příjmení dítěte,

·       datum narození,

·       státní občanství,

·       jméno zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte

·       místo trvalého pobytu

·       adresa pro doručování písemností

·       telefonní spojení

 

Zdravotní stav a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Povinnost očkování neplatí pro děti, které dovrší věku 5 let v daném školním roce a vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání.

 

Rodiče nahlásí v mateřské škole/přípravné třídě každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a minimálně 2 telefonní spojení).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), udělený souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů dle ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Provoz mateřské školy

1.     Provoz mateřské školy je celodenní od 6:30 hodin do 17 hodin (škola se v 6.30 hod. odemyká a v 17:00 hod. uzavírá), zákonní zástupci jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 17:00 hod. uzamčena.

2.     Zákonní zástupci při příchodu předají osobně dítě pedagogům nejdříve od 6:30 do 8:30 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s pedagogy stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím zákonný zástupce nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání navštěvují mš minimálně v období od 8:00 do 12:00 hod.

3.     Děti si zákonní zástupci mohou vyzvednout po obědě od 12:30 do 13:00 hodin nebo po odpolední svačině od 14.30 hodin, dále pak podle potřeby zákonných zástupců. Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je zákonný zástupce vždy povinen oznámit pedagogům na třídě.

4.     Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být zapsán v Evidenčním listě pro dítě v mateřské škole (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.) a musí být zapsán ve "Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ“. Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného lístku zákonným zástupcem, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě, podpis zákonného zástupce. Nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců - tiskopis "Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ" k dispozici v každé třídě. Předávací zónu tvoří vstup z šatny do třídy. Zákonný zástupce dítěte předává dítě pedagogovi ve třídě.

5.     Zákonní zástupci po vyzvednutí/předání dítěte opustí neprodleně areál školy.

6.     Nepřítomnost dítěte omlouvají rodiče tentýž den nejpozději do 8.00 hodin použitím aplikace naše MŠ, ve výjimečných případech telefonicky, osobně, emailem. Na následující den se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne. Zákonní zástupci omlouvají důsledně každou absenci dítěte v mš.

7.     Hlídací služba po ukončení provozu MŠ, tj. po 17:00 hod. Pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně nezajistí jeho včasné vyzvednutí z mateřské školy, tj. do 17:00 hod., dítě dále zůstává v prostorách MŠ s pedagogem až do svého vyzvednutí, ale tato služba je zpoplatněna částkou 500,- Kč za každých započatých 30 minut. V případě, že dítě není komu předat – zákonní zástupci nereagují na telefonáty, ani další osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte z MŠ, kontaktuje pedagog PČR (Policii ČR), která asistuje při předání dítěte Odboru sociální péče. V případě opakování pozdního vyzvedávání dítěte z MŠ, dochází k porušování Školního řádu a dítě může být vyloučeno z MŠ. MŠ je povinna tuto skutečnost oznámit Odboru sociální péče o dítě, které zahájí správní řízení.

8.     Veškeré informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány přes mobilní aplikaci naše MŠ, na informačních tabulích v šatnách dětí. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat informační tabule v aplikaci naše MŠ, webové stránky mš a informační tabule.

 

 

V. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. Na základě písemné žádosti rodiče dítěte, kterou podají zástupci ředitele mateřské školy nejpozději do 30 dnů před přerušením provozu, si rodiče zajistí ve spolupráci s mateřskou školou poskytující náhradní péči pobyt dítěte v této mateřské škole (umožní-li to kapacita MŠ). Provoz může být omezen i v jiném období – např. vánoční svátky. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitel školy neprodleně po projednání se zřizovatelem.

Termín náhradního provozu oznámí ředitel školy po dohodě se zřizovatelem. V MŠ jsou s předstihem vyvěšeny termíny zápisů na náhradní provoz a vybrané mateřské školy, které náhradní provoz zajišťují. Na základě účasti zákonných zástupců na zápisu a předložení písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (dále dodají mš kopii evidenčního listu a kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte), provede daná mš přijímací řízení (do naplnění kapacity mš). Kmenová mateřská škola poskytne zákonnému zástupci kopii evidenčního listu dítěte pro mš s náhradním provozem.

 

VI. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole/přípravné třídě

1.     Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce, až do doby předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

2.     Při prvním vstupu do mateřské školy, má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že se zákonní zástupci mohou se zástupkyní a třídními pedagogy dohodnout na nejvhodnějším postupu.

3.     Do mateřské školy mohou zákonní zástupci přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Nemocné dítě do kolektivu nepatří. Pokud pedagog při ranním nástupu do MŠ/přípravné třídy shledá, že zdravotní stav dítěte není v pořádku, má právo vyžadovat lékařské potvrzení, že je dítě zdravé a může do kolektivu. Jinak dítě ráno nepřijme. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na pedagogy. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte pedagogům sdělí zákonní zástupci pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí zákonní zástupci ihned řediteli školy, popř. pedagogům (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.

4.     Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou zákonní zástupci telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.

5.     V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg., aj.). Zákonní zástupci jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

6.     Pedagogové nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Pobyt venku se řídí § 21 odst. 2 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých:

"V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí nebo stíněných teras v co největším rozsahu."

Za nepříznivé klimatické podmínky lze označit smogovou situaci, vichřici, déšť, hustou mlhu, husté sněžení, bouřka, teplotu vzduchu pod – 10°C a kombinaci uvedených situací. V případě nepříznivých klimatických podmínek je doporučeno pobyt dětí venku zkrátit na 15 – 20 minut.

 

7.     Ve všech objektech ZŠ a MŠ Smolkova je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady), a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.

8.     Ve všech objektech ZŠ a MŠ Smolkova je zákaz vstupu se psy (budova i přilehlé prostory školní zahrady).

9.     Osobní věci dětí přinesou zákonní zástupci označené (pyžamo, bačkory, oděv pro pobyt venku, oděv pro pobyt ve třídě, náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení u menších dětí, hygienické potřeby dle požadavku pedagogů, ročního období, teplotě v prostředí třídy, aktuálním potřebám dítěte). Věci dětí jsou uloženy v kapsáři. Zákonní zástupci dítěte pravidelně kontrolují obsah kapsáře, jsou zodpovědní za obsah kapsáře (pravidelná kontrola obsahu – do kapsáře nepatří: přírodniny, pokreslené/zmuchlané papíry, výrobky, léky, jídlo, sladkosti, nebezpečné předměty, elektronika). Doporučujeme věci podepsat, předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiný oděv a obuv do třídy a jiný oděv a obuv pro pobyt venku. Oděvy jsou uloženy v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Obuv je uložena v botníku před šatnou. Každý pátek si zákonní zástupci odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji.

10.  Děti se chovají při pobytu ve škole tak, aby neohrozily zdraví své ani svých spolužáků či jiných osob.

11.  Dětem je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, zásuvkami, vypínači.

12.  Děti nesmí nosit do školy nebezpečné předměty.

13.  Děti do MŠ nenosí mobilní telefony, tablety a jiná elektronická zařízení.

 

 

Ochrana zdraví dítěte v MŠ/přípravné třídě

 

·       § 29 odst.2, školský zákon – povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech

·       dle § 7 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví má MŠ povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby.

·       S ohledem na předcházení šíření infekčních nemocí je možné neumožnit přítomnost

nemocných dětí, které jeví znaky akutního onemocnění, při vzdělávání.

·       Zákonný zástupce dítěte má povinnost sledovat zdraví dítěte /§ 22 školského zákona/.

·       Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod k ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu § 35 odst.1 písm.b) školského zákona.

·       zbavit děti pedikulózy /vší/ je ze zákona povinností rodičů, ne školy.

 

Podávání léků – podávání léků dítěti v MŠ nespadá do druhu práce pedagoga mateřské školy, kterou se rozumí vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků v MŠ podle vzdělávacího programu. V případě škody vzniklé dítěti /škoda na zdraví/, odpovídá za škodu právnická osoba, která vykonává činnost MŠ.

 

VII. Úplata za předškolní vzdělávání

1.     Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy, neplatí se za děti s odkladem povinné školní docházky, děti, které plní předškolní vzdělávání (za tyto děti neplatí zák. zástupce úplatu pouze 1 rok), děti, které plní povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě.

2.     Výši úplaty stanovuje ředitel školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Aktuální výši úplaty stanoví ředitel školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku, dále pak na webových stránkách školy. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty ředitel školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1. 9. do 31.

3.     Úplata je splatná podle zákona do 15. dne v měsíci. Po dohodě se zákonnými zástupci může být dohodnut i jiný termín (např. pokud jsou v daném termínu prázdniny, do doby nabytí právní moci rozhodnutí ředitele školy). Úplata se platí:

a)     hotově proti podpisu v kanceláři vedoucí školní jídelny ve dny a hodinu k tomu určené (zpravidla kolem 15. dne v měsíci), ředitel školy vystaví stvrzenku

b)     bezhotovostně - trvalým příkazem z účtu v tomto případě si rodič musí zadat trvalý tak, aby mohla být transakce uskutečněna a částka fyzicky převedena do 15. dne v měsíci.

4.     Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitel školy. Písemná žádost se podává řediteli školy předem a musí obsahovat:

- komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození nebo snížení)

- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte

- doložení odůvodnění (např. potvrzení odboru státní sociální podpory)

- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce,

- telefonní kontakt,

- podpis žadatele

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který:

a)     pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže

b)     pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže

5.     V měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu mateřské školy úplata poměrně snižuje. Rovněž se úplata poměrně sníží v případě, je-li provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů pro kalendářní měsíc.

6.     Zákonní zástupci dítěte musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

 

 

VIII. Stravování

1.     Přihlašování strávníků se provádí vyplněním přihlášky ke stravování, do níž zákonný zástupce uvede případné alergie nebo omezení ve stravě. Přihláška ke stravování platí vždy pro daný školní rok. Každý strávník obdrží svůj variabilní symbol.

2.     Příspěvek na stravování se platí do 10. dne v daném měsíci.Veškeré informace poskytne vedoucí školní jídelny pro MŠ A a vedoucí školní jídelny pro ZŠ – pro MŠ - B.

3.     Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

IX. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Dítě má právo:

·       na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

·       na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

·       na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví

·       užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

·       na zvláštní péči a výchovu v případě zdravotního znevýhodnění

 

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Pedagog je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

 

Pravomoci ředitele:

Ředitel Základní školy a mateřské školy Smolkova v Praze 12 může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte jestliže:

·       se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než měsíc

·       zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

·       ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

·       dítě nezvládne adaptační program MŠ

 

Zákonní zástupci dítěte mají právo:

·       na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

·       po dohodě s třídními pedagogy být přítomni výchovným činnostem ve třídě

·       konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogy nebo ředitelem školy

·       přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

·       projevit připomínky k provozu MŠ, pedagogům nebo řediteli školy

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni:

·       zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, pokud splňuje podmínky pro povinné předškolní vzdělávání

·       omlouvat absence dítěte

·       zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, u nových dětí dodržovat "Adaptační program", u všech nově přijatých dětí se stanovuje zkušební - adaptační pobyt na dobu tří měsíců

·       na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit schůzek k projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 

X. Zacházení s majetkem mateřské školy

·       Děti jsou pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato skutečnost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

 

XI. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

·       Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již v předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života, přiměřeně věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholizmu, kouření, virtuální závislosti (PC, TV), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a dětem jsou vysvětlena pozitiva zdravého životního stylu.

·       V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

·       Pedagogičtí pracovníci vytváří v MŠ příznivé sociální klima mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

·       Pedagogičtí pracovníci školy ohlašují řediteli školy poznatky o projevech sociálně patologických jevů v mš.

 

XII. Platnost a účinnost Školního řádu MŠ Smolkova

 

Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení. 

 

 

 

 

V Praze dne 1. září 2023                                                       Mgr. Pavel Šafránek

                                                                         Ředitel ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12